Aangesloten bij:
Aim4

Hieronder treft u een overzicht aan van diverse projecten die ik, naast reguliere controller-werkzaamheden, heb uitgevoerd:

 

Oprichten stichting

bij Stichting Cammermans Producties (culturele organisatie: muziektheaterproducties)

Doel:
oprichten stichting, opstellen benodigde documenten, opzetten organisatie en coördineren financiën

Aanpak:
– vaststellen welk besturingsmodel gehanteerd wordt (bestuur + directie)
– opstellen statuten en oprichting via notaris
– opstellen bestuurs- en directiereglementen
– opstellen beleidsplan
– aanvragen ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
– inrichten interne organisatie (administratie, AO/IC, contracten, algemene voorwaarden)
– opstellen projectbegroting en liquiditeitsprognose
– coördineren financieringsbehoefte

Resultaat:
de stichting is op de geplande datum opgericht, de benodigde documenten zijn afgerond, de organisatie is professioneel opgezet en de eerste productie is uitgewerkt

 

Opzetten financieel management

* bij Thuisbioscoop

Doel:
opzetten en inrichten financieel management en tijdige oplevering cijfers na management buyout

Aanpak:
– doorgronden businessmodel
– afrekening met vorige aandeelhouder opstellen en afwikkelen
– inrichten administratie (waarbij het vastleggen van verplichtingen belangrijk is)
– laten uitvoeren dagelijkse administratie
– ontwikkelen rapportages
– opstellen jaarrekening

Resultaat:
administratie tijdig, volledig en juist op orde

 

* bij Noord-Hollands Archief (dienstverlenende organisatie)

Doel:
professionaliseren financieel management en coachen hoofd bedrijfsvoering op financieel gebied

Aanpak:
– doorgronden van specifieke aandachtsgebieden van de organisatie (geldstromen, btw compensatie fonds, business model)
– onderbrengen van huidige administratie in nieuw boekhoudpakket Exact Online
– optimaliseren van financieel-administratieve processen
– voeren van overleg met salarisadministratie
– laten uitvoeren van dagelijkse administratie
– afstemmen van conversie met de accountant
– ontwikkelen van rapportages en presentaties voor management en bestuur
– vergroten van financieel inzicht bij hoofd bedrijfsvoering (achtergrond van boekingen, lezen van balans en resultatenrekening, presenteren van cijfers)

Resultaat:
het voeren van de administratie is verkort  van twee dagen per week naar drie dagen per maand, snellere oplevering van cijfers voor de accountants, geen externe inhuur meer nodig voor oplevering van de jaarcijfers (alles in eigen hand), processen zijn efficiënt georganiseerd

 

* bij start-up bedrijf Gamelosophers B.V.

Doel:
de administratie insourcen en efficiënt inrichten, opstellen jaarcijfers binnen een maand

Aanpak:
– stroomlijnen informatie en inrichten administratie
– voeren van gesprekken over overdracht administratie met administratiekantoor
– wegwerken achterstanden en oplossen problemen
– implementeren nieuw boekhoudpakket Exact Online
– opstellen rapportages ten behoeve van het management
– opstellen jaarrekening
– laten uitvoeren van dagelijkse administratie

Resultaat:
administratie tijdig, volledig en juist op orde

 

* bij start-up bedrijf Cargobox Holding B.V. (vier bv’s)

Doel:
binnen drie maanden de administratie insourcen en efficiënt inrichten, rekening houdend met subsidiestromen

Aanpak
– stroomlijnen informatie en inrichten administratie
– opstellen procesbeschrijving voor medewerkers
– wegwerken achterstanden en oplossen problemen
– implementeren nieuw boekhoudpakket Exact Online
– opstellen rapportages ten behoeve van het management, aandeelhouders, banken, subsidieverstrekkers en investeerders
– opstellen jaarrekening en consolideren jaarcijfers
– laten uitvoeren van dagelijkse administratie

Resultaat
administratie tijdig, volledig en juist op orde

 

Implementeren financieel softwarepakket Dynamics AX

bij Stadsverwarming Purmerend B.V.

Doel
binnen zes maanden implementeren van financieel pakket Dynamics Ax bij een MKB-bedrijf, inclusief procesbeschrijving en werkinstructies

Aanpak
– vaststellen FDS-en (functional design specifications, hoe dient het systeem te worden ingericht) in samenwerking met de softwareleverancier en laten goedkeuren door de opdrachtgever
– laten inrichten het pakket door de software-leverancier aan de hand van vastgestelde FDS-en
– testen van het pakket door medewerkers en testcoördinatoren en gewenste aanpassingen in het systeem laten doorvoeren
– laten opstellen van procesbeschrijvingen door interim-controller
– implementeren financieel systeem, opstellen gebruikersinstructies en opleiden eindgebruikers
– wijzigingen in processen en/of instructies doorvoeren na evaluatie-periode

Resultaat
– Dynamics Ax tijdig geïmplementeerd
– medewerkers kunnen goed met het systeem overweg
– voorts beleidsvoorstellen over diverse onderwerpen geschreven, ondersteuning geboden bij de implementatie van Mecoms-software

 

Versnellen opleveren jaarrekening

bij Pepperminds Marketing  Group B.V.  (negen bv’s) en HDC Media B.V.

Doel
de jaarrekening twee maanden eerder opleveren

Aanpak
– stroomlijnen administratie en processen vastleggen
– medewerkers uitleggen wat de achterliggende gedachte is en hen ‘meenemen’ in het proces van versnelde oplevering
– invoeren planning- en controlcyclus en ontwikkelen maandelijkse managementrapportage
– opleveren balansmappen die gereed zijn voor accountantscontrole

Resultaat
de jaarrekening is twee maanden eerder opgeleverd

 

Reorganisatie en integratie financiële afdelingen

bij Dagbladuitgeverij Damiate B.V., HDC Media B.V. en Telegraaf Drukkerij Groep B.V.

Doel
financiële afdelingen binnen een bepaalde termijn reorganiseren, samenvoegen en/of splitsen

Aanpak
– in kaart brengen huidige processen
– uitdenken gewenste processen
– vastleggen processen en stroomlijnen administratie
– medewerkers laten meedenken en werk herverdelen

Resultaat
– medewerkers zitten binnen de gestelde termijn op de juiste plek
– financiële afdelingen voldoen aan de hun opgelegde doelen (juist, tijdig en volledig informatie aanleveren)

 

Opstellen debiteurenbeleid

bij Stadsverwarming Purmerend B.V.

Doel
het debiteurenbeleid wordt geinsourced, advies uitbrengen over het te voeren debiteurenbeleid

Aanpak
– in kaart brengen huidig debiteurenbeleid
– formuleren uitgangspunten nieuw debiteurenbeleid (betaaltermijnen, incassotraject, inschakelen deurwaarder, WSNP- en schuldhulpverleningstraject, etc.)
– uitwerken nieuw debiteurenbeleid en samenstellen projectteam dat het beleid implementeert
– doorvoeren aanpassingen na een evaluatieperiode en beleid ontwikkelen voor uitzonderingsgevallen

Resultaat
– nieuw debiteurenbeleid is geïmplementeerd
– meetbare kwaliteitsverbetering van het debiteurenbeleid gerealiseerd

 

Insourcen of outsourcen salarisadministratie

bij Pepperminds Marketing Group B.V.

Doel
de salarisadministratie verzorgt de salarisverwerking van 60 mensen in vaste dienst en 900 nul-urencontracten per jaar; onderzoek of deze administratie uitbesteed dient te blijven of kan worden ge-insourced

Aanpak
– samenstellen projectgroep van betrokkenen in de organisatie
– vaststellen van eisen en wensen van diverse gebruikers in de organisatie
– selectiecriteria vaststellen
– aanvragen offertes bij en gesprekken voeren met diverse salarisverwerkingsbureaus en softwareleveranciers

Resultaat
– besluit tot insourcen salarisadministratie
– aanschaf softwarepakket salarisadministratie
– meetbare kwaliteitsverbetering in salarisadministratie gerealiseerd

Juridische herstructurering administratief verwerken

bij Pepperminds Marketing Group B.V. (zeven bv’s) en Home4Media B.V. (drie bv’s)

Doel
verschillende bv’s gaan per een bepaalde datum op in en nieuwe of bestaande bv, deze wijziging dient administratief verwerkt te worden

Aanpak
– opstellen balans en resultatenrekening per overgangsdatum van de betreffende bv’s
– verrekenen intercompany-verhoudingen, eigen vermogen en deelnemingen
– opstellen balans en resultatenrekening in de nieuwe situatie en overleggen met de accountant (in verband met jaarrekeningcontrole)
– doorvoeren wijzigingen in de administraties van de betreffende bv’s

Resultaat
administratieve verwerking heeft tijdig en correct plaatsgevonden

Uiteraard heb ik naast de bovengenoemde projecten nog veel meer gedaan. Heeft u een specifieke vraag of wilt u advies, neemt u dan contact met mij op.

 

 

 

 

Be Sociable, Share!
Admin - Sitemap - ContactMoor Financieel Management © 2011